„Закупуване на хардуер за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда““

Номер в профила на купувача
76
Вид
публично състезание
Статус
приключена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите

Надграждане на дисковото пространство на съществуващата сървърна инфраструктура в ИА ГИТ чрез закупуване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на 22 броя нови твърди диска.