Доставка на канцеларски материали за нуждите на ИА“Главна инспекция по труда“

Номер в профила на купувача
91
Вид
мини процедура по рамково споразумение
Статус
възложена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите
Предмет на обществената поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда““ въз основа на сключено Рамково споразумение между ЦОП и Кооперация „Панда“, „Роел-98“ ООД и „Офис консумативи“ ООД № СПОР-5/02.06.2020 г. - Обособена позиция 1: „Доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт и техните администрации“ за срок: от датата на сключване на договор до 02.06.2022 г.

Настоящата процедура включва доставка на различни видове канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и териториалните и структури.