Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ т.3

Рег.№ Име, презиме, фамилия Длъжност  Декларация
       
       
       
       
Рег.№ Име, презиме, фамилия Длъжност Декларация
       
       
       
Вх.№ Име, презиме, фамилия Длъжност Декларация