Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ т.4

Рег.№ Име, презиме, фамилия Длъжност Декларация
       
       
       
Рег.№ Име, презиме, фамилия Длъжност Декларация
491/20.05.2020 Галена Стефанова Стефанова Помощник-инспектор pdf.gif5b68490c98a43.pdf (794.83 KB)