Доставки

Процедура по извършване на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки и „Контракс“ АД, Кооперация „Панда“, „Перун-ККБ“ ЕООД и „Престиж Бизнес 93“ ООД с предмет: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове“ и Допълнително споразумение № 1 от 15.02.2021 г. към него.

Подаването на оферти, разглеждането и класирането се извършва в СЕВОП. Мини-процедура № 2464 в СЕВОП.

Процедура по чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП чрез извършване на вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на преносими компютри за нуждите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"" въз основа на сключено Рамково споразумение между ЦОП и „КЮ ЕЛЕКТРОНИК“ ЕООД„АЙ БИ ЕС – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД № СПОР-24/20.11.2019 г.

Процедура по извършване на вътрешен конкурентер избор на основание сключено Рамково споразумение № СПОР-8/16.05.2017 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки, и Кооперация „Панда“, „Роел-98 ООД и „Ронос“ ООД за „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“.

Процедура по извършване на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-4/18.04.2019 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки и Кооперация „Панда“, „РОНОС“ ООД, и „РОЕЛ-98“ ООД от централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ по обособена позиция № 1 – „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг“.

Поръчката включва доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на централна администрация и дирекции „Инспекция по труда“ съгласно специфкация към решението - (до 72000 литра автомобилен бензин А-95Н за периода 01.02.2019 г. - 31.01.2020 г. и до 72000 литра автомобилен бензин А-95Н за периода 01.02.2020 г. до 31.01.2021 г.). Сделката ще се извърши на „Софийска стокова борса“ АД, чрез оторизиран брокер.

Предмет на обществената поръчка: „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда““ въз основа на сключено Рамково споразумение между ЦОП и Кооперация „Панда“, „Роел-98“ ООД и „Мултико 92“ ООД № СПОР-6/02.06.2020 г. - Обособена позиция 2: „Доставка на бланки и пощенски пликове за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ за срок: от датата на сключване на договор до 02.06.2022 г.

Предметът на обществената поръчка включва следните обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1: „Доставка по еднократна или периодични заявки на хартия“.

2. Обособена позиция № 2: „Доставка по периодични заявки на канцеларски материали“.

3. Обособена позиция № 3: „Доставка по периодични заявки на оригинални консумативи за разпечатваща техника (тонер касети)“.

Процедура по извършване на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-6/18.04.2019 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки и Кооперация „Панда“, „РОНОС“ ООД, и „РОЕЛ-98“ ООД от централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ по обособена позиция № 3 – „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)“.

Закупуване и доставка на компютърна техника за изпълнение на дейностите по проект BG05M9OP001-3.009 „Контрол на командированите лица“. В изпълнение на настоящата процедура следва да бъдат доставени следните количества и видове компютърна техника (хардуер) с подробни характеристики посочени в Техническата спецификация на Възложителя, както следва: - Мобилна компютърна конфигурация – 110 (сто и десет) броя. - Сървър 1 (един) брой.