Доставки

Процедура по извършване на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки и „Контракс“ АД, Кооперация „Панда“, „Перун-ККБ“ ЕООД и „Престиж Бизнес 93“ ООД с предмет: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове“ и Допълнително споразумение № 1 от 15.02.2021 г. към него.

Подаването на оферти, разглеждането и класирането се извършва в СЕВОП. Мини-процедура № 2464 в СЕВОП.

Процедура по чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП чрез извършване на вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на преносими компютри за нуждите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"" въз основа на сключено Рамково споразумение между ЦОП и „КЮ ЕЛЕКТРОНИК“ ЕООД„АЙ БИ ЕС – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД № СПОР-24/20.11.2019 г.

Процедура по извършване на вътрешен конкурентер избор на основание сключено Рамково споразумение № СПОР-29/21.12.2017 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки, и „МУЛТИКО-92“ ООД, „РОНОС“ ООД, „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД И КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, с предмет: „Доставка на копирна хартия за органи на изпълнителната власт и техните администрации“, обособена позиция 1: „Доставка на рециклирана копирна хартия“.

Подаването на оферти, разглеждането и класирането се извършва в СЕВОП.

Предмета на поръчката представлява доставка на 30 (тридесет) броя нови леки автомобили с нормална проходимост (тип на купето хечбек) за осъществяване на контрол за прилагането на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда, в изпълнение на Дейност № 10 – „Подкрепа на практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната заетост в предприятията“ от проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“.

Процедура по извършване на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-23/27.12.2018 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки и „МУЛТИКО-92“ ООД, „РОНОС“ ООД, и „РОЕЛ-98“ ООД, с предмет: Доставка на копирна хартия за органи на изпълнителната власт и техни администрации, Обособена позиция № 1 – „Доставка на рециклирана копирна хартия за органи на изпълнителната власт и техни администрации“.

Закупуване и доставка на оборудване, необходимо за изпълнение на дейностите по проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“. В изпълнение на настоящата процедура следва да бъдат закупени и доставени следните количества и видове оборудване (хардуер): - Компютърна конфигурация – 330 (триста и тридесет) броя. - Сървър 2 (два) броя. - Дисков масив 1 (един) брой. - Копирна машина 28 (двадесет и осем) броя . - Екран 28 (двадесет и осем) броя. - Система за групова видеоконференция 28 (двадесет и осем) броя. - Лекторска система за групова видеоконференция с екрани 1 (един) брой.

Предмет на поръчката е доставка на 1 (един) брой фабрично нов автомобил за обезпечаване нуждите на Централна администрация на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Процедура по извършване на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-10/23.04.2019 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки и „МУЛТИКО-92“ ООД, „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕАД, и „РОЕЛ-98“ ООД, с предмет: „Доставка на копирна хартия (нерециклирана) за органи на изпълнителната власт и техни администрации“

Подаването на оферти, разглеждането и класирането се извършва в СЕВОП. Мини-процедура № 1525 в СЕВОП.

Предмет на поръчката са доставки на бланки и пощенски пликове за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-5/09.03.2018 г. - Обособена позиция № 2 „Доставка на бланки и пощенски пликове за органи на изпълнителната власт и техни администрации“ от централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт и техните администрации“.