приключена

Процедура по чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП чрез извършване на вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на преносими компютри за нуждите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"" въз основа на сключено Рамково споразумение между ЦОП и „КЮ ЕЛЕКТРОНИК“ ЕООД„АЙ БИ ЕС – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД № СПОР-24/20.11.2019 г.

Чрез Процедура за активизиране на КУТ/ГУТ в предприятията да се повиши капацитета на ИА ГИТ за ефективно и ефикасно осъществяване на нейните функции.

Поръчката се финансира по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“

Поръчката включва доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на централна администрация и дирекции „Инспекция по труда“ съгласно специфкация към решението - (до 72000 литра автомобилен бензин А-95Н за периода 01.02.2019 г. - 31.01.2020 г. и до 72000 литра автомобилен бензин А-95Н за периода 01.02.2020 г. до 31.01.2021 г.). Сделката ще се извърши на „Софийска стокова борса“ АД, чрез оторизиран брокер.

Разработване на критерии за оценка на рисковия потенциал на обектите на контрол и създаване на система за планиране на инспекционната дейност според рисковия потенциал на обектите за контрол включващо:
- Разработване на критерии за оценка на рисковия потенциал на обектите на контрол;
- Създаване на система за планиране на инспекционната дейност според рисковия потенциал на обектите за контрол;
- Представяне на критериите за оценка на рисковия потенциал и системата за прилагането им на заинтересованите страни;

Процедура по извършване на вътрешен конкурентер избор на основание сключено Рамково споразумение № СПОР-29/21.12.2017 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки, и „МУЛТИКО-92“ ООД, „РОНОС“ ООД, „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД И КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, с предмет: „Доставка на копирна хартия за органи на изпълнителната власт и техните администрации“, обособена позиция 1: „Доставка на рециклирана копирна хартия“.

Подаването на оферти, разглеждането и класирането се извършва в СЕВОП.

В обхвата на обществената поръчка е включена доставка на 40 броя мултифункционални офис машини (черно-бели копирни системи), и 10 броя скенери за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, както и осигуряването на гаранционна им поддръжка за срок не по-кратък от 36 месеца.

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ относно предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП от АОП

Предметът на обществената поръчка включва следните обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1: „Доставка по еднократна или периодични заявки на хартия“.

2. Обособена позиция № 2: „Доставка по периодични заявки на канцеларски материали“.

3. Обособена позиция № 3: „Доставка по периодични заявки на оригинални консумативи за разпечатваща техника (тонер касети)“.

Предмета на поръчката включва доставка по периодични заявки на консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ относно предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП от АОП

Почистването се извършва след извън установеното работно време за служителите (от 9:00 часа до 17:30 часа). Услугата ще се извършва в помещенията намиращи се в административни сгради на територията на всички областни центрове в Република България, както и в град София, като мястото на изпълнение е Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – Централна администрация и дирекции „Инспекция по труда“. Общата квадратура, на която са разположени помещенията и ще бъде обект на почистване е 9191 кв. м.