Дирекция "Трудова мобилност"

Снимка на Силвия Трайкова
Силвия Вутова

Директор


Дирекция "Трудова мобилност'"

 1. разработва методически указания, процедури и правила и осъществява методическо ръководство на териториалните поделения при упражнявания от тях контрол по спазване на законодателството, регламентиращо насърчаване на заетостта, трудовата миграция и трудовата мобилност и командироването на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги на територията на други държави, и по други нормативни актове, контролът на които е възложен на агенцията;
 2. осъществява специализиран контрол на територията на цялата страна на лица, извършващи посредническа дейност или услуги и на предприятия, които осигуряват временна работа и по законосъобразното наемане/приемане на работа на граждани на Европейския съюз и на граждани на трети държави, включително незаконно пребиваващи, наети на територията на Република България, както и по други нормативни актове, контролът на които е възложен на агенцията;
 3. участва със свои представители в междуведомствени работни групи при подготовка на проекти на нормативни актове в областта на насърчаване на заетостта, трудовата миграция и трудовата мобилност и на другите нормативни актове в областта на заетостта и на законодателството във връзка с командироването на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги на територията на други държави;
 4. дава становища при изменение и допълнение на закони и подзаконови нормативни актове, свързани с контрола по насърчаване на заетостта, трудовата миграция и трудовата мобилност, и другите нормативни актове в областта на заетостта и на законодателството във връзка с командироването на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги на територията на други държави и по други нормативни актове;
 5. ежегодно изготвя аналитичен доклад за дейността си, въз основа на който предоставя предложения за програми и мерки в областта на контрола по насърчаване на заетостта, трудовата миграция и трудовата мобилност и на командироването на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги на територията на други държави, които да бъдат включени в годишния и в дългосрочните планове на агенцията; участва в изготвянето на годишния план и годишния доклад за дейността на агенцията;
 6. проучва, обобщава и докладва пред заместник изпълнителния директор установените пропуски, непълноти или проблеми, констатирани при осъществения от дирекцията и от териториалните поделения контрол на законодателството, регламентиращо насърчаването на заетостта, трудовата миграция и трудовата мобилност, и на законодателството във връзка с командироването на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги на територията на други държави и дава предложения за преодоляването им;
 7. събира, обобщава и предоставя информация за прилагането в Република България на нормативните актове на Европейския съюз в областта на свободното движение на хора, незаконно пребиваващи лица, както и относно командироването на работници в рамките на предоставяне на услуги и осъществяване на контрол на предприятия, осигуряващи временна работа;
 8. осъществява обмен на информация с компетентни органи от държавите членки, като изпълнява функциите на "Бюро за връзка" по чл. 4 от Директива 96/71/ЕО относно командироването;
 9. участва активно в обмена на информация чрез Информационната система на вътрешния пазар (IMI) с компетентните органи на другите държави - членки на Европейския съюз, на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 10. изготвя отговори, дава становища, сведения и консултации по постъпили сигнали, искания и запитвания във връзка с контрола и за най-ефективните методи за спазване на законодателството, регламентиращо насърчаване на заетостта, трудовата миграция и трудовата мобилност и командироването на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги на територията на други държави;
 11. осъществява взаимодействието с други държавни органи и сътрудничеството със социалните партньори по въпросите, свързани с контрола в областта на законодателството, регламентиращо насърчаване на заетостта, трудовата миграция и трудовата мобилност и командироването на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги на територията на други държави;
 12. организира и координира международната дейност на агенцията;
 13. подготвя сключването на международни споразумения и спогодби, по които страна е агенцията, включително разработва проекти на споразумения и спогодби и организира тяхното съгласуване и подписване;
 14. организира и координира изпълнението на международни споразумения и спогодби, по които страна е агенцията;
 15. организира и осигурява информационно участието на служителите на агенцията в международни събития и прояви;
 16. води международната кореспонденция на агенцията.