Дирекция "Административно обслужване и информационни технологии"

Венелин Панев

Директор


Дирекция „Административно обслужване и информационни технологии“

 1. организира и осъществява дейностите, свързани с информационното обслужване на агенцията, като:
  а) разработва цялостната политика в областта на информационните технологии; планира, организира и координира внедряването на нови информационни и комуникационни технологии в структурите на агенцията и отговаря за цялостната дейност по осигуряване оперативната съвместимост на използваните информационни системи;
  б) организира и отговаря за дейностите, свързани с въвеждането, поддръжката и извеждането от експлоатация на информационно-комуникационните ресурси в агенцията;
  в) реализира поддръжка и опериране на компютърни системи и мрежи, както и с инсталиране на приложен и системен софтуер, консултативна помощ и планиране на информационни ресурси;
  г) организира дейностите по ефективно използване на наличните информационно-комуникационни ресурси, включително чрез повишаване на компютърните умения и квалификация на служителите в агенцията;
  д) съгласува и осъществява автоматизирания обмен на данни с национални и други информационни системи, в това число автоматизирани информационни системи за документооборот, и интеграцията в единната комуникационна инфраструктура на администрацията;
  е) организира създаването и поддръжката на технологичната инфраструктура, свързана с предоставянето на електронни административни услуги от агенцията;
  ж) извършва анализ, специфициране, разработване и проверка на информационни системи и компютърни мрежи с цел осигуряване на тяхната сигурност, защита от външно проникване и нерегламентиран достъп, непрекъснатост на работата и интегритет на изпълняваните операции;
  з) координира дейности по проектиране, изграждане и поддръжка на информационни системи, включително с оглед на тяхното взаимодействие с други информационни системи;
  и) отговаря за поетапното дигитализиране на архива на агенцията;
  к) организира, актуализира и осъществява техническата поддръжка на интернет страницата на агенцията;
  л) методически подпомага служителите при работа с информационните системи на агенцията;
  м) осъществява наблюдение за спазване на вътрешните правила за мрежова и информационна сигурност за дейности, свързани с администриране, експлоатация и поддръжка на хардуер и софтуер, и за прилагането на законите, подзаконовите нормативни актове, стандартите и политиките в тази област;
  н) изпълнява всички дейности, свързани с издаването, използването и прекратяването на удостоверенията за електронен подпис в агенцията;
  о) определен със заповед на изпълнителния директор служител на дирекцията осъществява функции, които са свързани с организирането, управлението и прилагането на мерки за мрежова и информационна сигурност;
 2. организира, координира и осъществява дейностите по административното обслужване, като:
  а) извършва административното обслужване на физически и юридически лица чрез каналите за достъп до обслужване, включително предоставяне на електронни административни услуги;
  б) организира и осъществява деловодната обработка и обслужването на документооборота в Централното управление на агенцията, с изключение на международната кореспонденция;
  в) технически обезпечава организирането и осъществяването на контрола на деловодната обработка и административното обслужване в агенцията;
  г) организира и осъществява всички процедури по архивната дейност в Централното управление на агенцията;
  д) методически подпомага дирекциите при осъществяваната от тях архивна дейност;
  е) поддържа административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията в частта относно административните услуги, предоставяни от агенцията;
  ж) разработва, прилага и развива стандарти за качеството на административното обслужване;
  з) отговаря за анализа, документирането и оптимизирането на работните процеси, включително процесите по предоставяне на административни услуги, в рамките на една или няколко институции;
  и) събира и обработва информация, поддържа регистри и бази данни;
 3. организира, координира и осъществява провеждането на медийната политика на агенцията, като:
  а) подпомага изпълнителния директор при формиране и провеждане на медийната политика на агенцията;
  б) предоставя на медиите информация за дейността на агенцията;
  в) анализира и систематизира публикациите в средствата за масово осведомяване за дейността на агенцията;
  г) подготвя и координира изявите на изпълнителния директор, на главния секретар и на служители от агенцията пред средствата за масово осведомяване;
  д) организира, координира и осигурява протоколно провеждането на пресконференции, симпозиуми, семинари и работни срещи на агенцията.