Командироване на работници в Латвия и портала на системата за уведомяване

Работодател от друга държава-членка на Европейския съюз или на държава от Европейското икономическо пространство, който командирова работник, за да работи в Латвия, има задължение да информира Държавната инспекция по труда, по електронен път, преди да изпрати работника, като посочи необходимата информация, изисквана от Закона за труда.

За да изпратите уведомление за командироване на работници, които ще работят в Латвия, може да използвате портала на системата за уведомяване за служители, командировани в Латвия: https://posting.vdi.gov.lv/en/

На портала може да се запознаете с информационния материал относно командироването на работници, както и да изпратите известие за работник, командирован в Латвия, като се свържете със системата посредством предложените видове идентификация: Латвийски национален портал Latvija.lv, Европейска електронна идентификационна услуга eIDAS или чрез Вашето потребителско име и парола. Порталът е достъпен и на английски език.

При въпроси може да се свържете с екипа за поддръжка: postingsupport@vdi.gov.lv.

Като изключение се посочва, че от 02.02.2022 г. при командироване на водачи на моторни превозни средства, превозвачът, който извършва международен транспорт и за когото е приложима ситуация на командироване, трябва да изготви и подаде заявление за командироване на водач на моторно превозно средство чрез Road transport posting declaration portal (Портала за заявления, отнасящ се до командироването в автомобилния транспорт).

Работодател, който командирова работник да извършва работа в Латвия (в рамките на предоставяне на услуги/извършване на работа) трябва да спазва административните изисквания, установени в Закона за труда, и трябва да гарантира на своя работник, че осигурява условията на труд и спазва изискванията в областта на заетостта, регламентирани в нормативните актове на Латвия.

Преди командироване на работник за извършване на работа в Латвия, прекият работодател (лицето, с което командированият работник има трудов договор) е длъжен да подаде в Държавната инспекция по труда уведомление за командироването на работника. Съгласно чл. 162 от Закона за труда прекият работодател е субектът, който носи административна отговорност за неизпълнението на това задължение.