Представители на Главната инспекция по труда се включиха в съвместни проверки в Белгия

Чрез съвместни проверки в селското стопанство в Кралство Белгия в началото на септември инспектори по труда от България се включиха в ЕМРАСТ дните за борба с трафика на хора, които се провеждат по линия на Европол. Фокусът на проверките бе недекларираният труд, както и условията на труд и настаняване, когато те се осигуряват от работодателя. Те бяха организирани с подкрепата на Европейския орган по труда.

От българска страна в проверките участваха и представители на Националния осигурителен институт. Белгийски осигурителни инспектори също се включиха в тях заедно с трудовите. Три съвместни екипа провериха ферми за малини, ягоди и круши в района на Лимбург, Белгия. Там по данни на белгийската страна са съсредоточени около 40% от сезонните работници в страната, а най-големите групи са българи и румънци.

Подневното наемане на работници в Кралство Белгия е най-често използваният начин за осигуряване на работна ръка за сезонна заетост в селското стопанство. Този начин на наемане е ограничен до 100 дни годишно за работник и подлежи на регистрация. Задължение на работодателя е в началото на всеки ден да регистрира работниците, които ще полагат труд.

При проверките екипите с български наблюдатели посетиха ферми, в които за деня бяха регистрирани български работници, каквито и бяха установени. В подобни случаи комуникацията с работниците директно на български език допринася не само за събиране на информация относно условията на труд и настаняване, но и подпомага чуждестранните инспектори по труда в контролната им дейност.

Участниците в проверките се обединиха около мнението, че такива съвместни действия са изключително полезни за обмяна на опит и добри практики и заявиха своето желание да участват и в други подобни инициативи.

Главна инспекция по труда използва повода да напомни, че в българското законодателство също е предвиден облекчен ред за наемане на работна сила за краткотрайна сезонна селскостопанска работа (чл. 114а от Кодекса на труда). Т.нар. еднодневни договори са възможност земеделските стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн, да наемат законосъобразно работна ръка по облекчена процедура за обработка на насажденията и прибиране на реколтата. Този вид договори се сключват с един работник за не повече от 90 дни в една календарна година и не се регистрират в Националната агенция за приходите. Продължителността им е един ден и земеделските стопани нямат задължение да издават заповеди за прекратяването им и да оформят трудови книжки.

Важно уточнение е, че при този вид договори наетите не губят право на социално подпомагане и не се спират обезщетенията им за безработица. Така те получават допълнителен доход от труд заедно със социалните помощи и обезщетения.

Повече информация за еднодневните договори може да намерите на https://www.gli.government.bg/bg/node/12402

В сайта на ИА „Главна инспекция по труда“, в рубриката „За работодатели и работещи“, подрубрика  „Трудови договори по чл. 114а от КТ“ има повече информация за еднодневните договори и предоставянето на образци, както и Ръководство за работа със системата https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/list/401