Главната инспекция по труда установи 175 850 бр. нарушения за деветте месеца на 2023 г.

 С 23% повече са издадените разрешения за работа на непълнолетни лица

 

Контролните органи на Главна инспекция по труда са извършили 35 956 броя проверки за деветте месеца на годината. Проверени са 30 757 бр. предприятия с над 1 200 000 наети лица в тях. Общият брой на констатираните нарушения на трудовото законодателство е 175 850 бр. Нарушенията, свързани с разпоредбите, регламентиращи осъществяване на трудовите правоотношения, са 85 781 бр., а тези с осигуряването на здраве и безопасност при работа са 89 252 бр. Акцент в контрола на Агенцията остават отраслите и дейностите, за които анализите посочват, че са високорискови за използване на недеклариран труд и за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Такива са строителство, селско стопанство, хотелиерство, ресторантьорство и търговия.

По време на проверките са установени 2737 лица, работещи без трудов договор. Данните показват, че се повишава разкриваемостта на това нарушение спрямо същия период на миналата година, когато установените случаи на работа без трудов договор са били 2464 бр.

Работата без трудов договор не е маловажно нарушение. Санкцията за това нарушение е минимум 1500 лв.  Работодателите губят право да участват в обществени поръчки в рамките на 3 години. Повече информация е налична на https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/423/node/12596

През периода се запази наблюдаваната от началото на годината тенденция на ръст на издадените разрешения за работа на непълнолетни лица. Издадени са 13 210 бр. Това е с 23% повече спрямо същия период на миналата година, когато са били 10 704 бр.

Увеличил се е броят на случаите, в които инспекторите по труда са спирали обекти, площадки, машини и съоръжения. Тази мярка те са приложили в 371 случая, за разлика от миналата година, когато за същия период е използвана 173 пъти. Тя има превантивен характер и се прилага за отстраняване на нарушения, които създават пряка опасност за живота и здравето на работещите и са предпоставка за тежки трудови злополуки. С всеки акт за спиране може да бъде спасен човешки живот.

Съставените за горепосочения период актове за установяване на административно нарушения са 7833. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления и одобрени споразумения е в размер над 10.8 млн. лв.  

Установените забавени възнаграждения са в размер на над 7.5 млн. лв. След намесата на Инспекцията по труда са изплатени над 5 млн. лв.

От 2018 г. Инспекцията по труда получи правомощие да инициира производство по несъстоятелност на работодатели, които бавят възнагражденията за повече от два месеца на поне 1/3 от работниците и служителите. В тези случаи се подават искови молби към съда, за да може работниците и служителите да се обърнат към Фонда за гарантирани вземания. За деветте месеца на 2023 г. ИА ГИТ е подала 14 бр. искови молби за иницииране на производства по несъстоятелност. По три от делата е открито производство по несъстоятелност, две от дружествата са обявени в несъстоятелност, а една искова молба е оттеглена, тъй като работодателят е платил трудовите възнаграждения на работниците и/или служителите си.

През периода ИА ГИТ успешно приключи проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ” с цел повишаване ефективността и ефикасността на контролната дейност на Инспекцията по труда. Основната цел на проекта бе да се повиши капацитетът на Инспекцията по труда за по-ефективно и по-ефикасно осъществяване на нейните функции. Риск-регистърът на обектите за контрол подпомага инспекторите по труда да бъдат по-ефективни в своята контролна дейност, като селектират най-рисковите работодатели, за да се гарантира, че те ще бъдат обхванати от контрола. Благодарение на методиката за оценка на рисковия потенциал, на база на която се групират работодателите, ежегодно Инспекцията планира по 2000 проверки в обекти, които са високорискови по отношение прилагане на трудовото законодателство.

Повече информация за приключилия проект може да намерите на https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/423/node/12598 и на специално създадения за него сайт http://innovation.gli.government.bg/