Български инспектори по труда съдействаха на своите колеги в Белгия за разкриване на случаи на недеклариран труд

Инспектори по труда от ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) заедно със свои колеги от Литва се включиха в съгласувани и съвместни действия в строителния сектор в Кралство Белгия. Проверките бяха организирани в рамките на кампанията на Европейския орган по труда (ЕОТ), посветена на командироването в сектора #EU4FairConstruction.

След изразен от страна на ИА ГИТ интерес към съвместни действия с белгийските власти, българските инспектори по труда бяха поканени да участват в подкрепени от ЕОТ съвместни проверки на строителни обекти в района на Кноке-Хейст, на които работят българи. Съвместните действия бяха насочени към контрол по спазване на трудовото и осигурително законодателство при командироване в рамките на предоставяне на услуги в строителството. По време на проверките инспекторите от ИА ГИТ съдействаха при комуникацията с българските работници, заварени на строежите за изясняване на действителните условия на труд и командироване, както и за бърз обмен на информация с българските контролни органи. В резултат на съвместните действия белгийски власти успяха да установят на място случаи на недеклариран труд.

В рамките на инициативата представителите от България, Литва и Белгия проведоха дискусии относно националните практики при командироване в рамките на предоставяне на услуги в строителството, какви са предизвикателствата пред държавите членки, от които се командироват или изпращат работниците, както и в приемащите страни, в които тези работници полагат труд. Обсъдени бяха възможностите за подобряване на комуникацията и обмена на информация между контролните органи на държавите членки с цел гарантиране на трудовите и осигурителни права на командированите работници.

Един от основните елементи за осигуряването на справедлива трудова мобилност в сектора е предоставянето на информация относно правата и задълженията на участниците в нея. Като активен партньор на ЕОТ в кампанията #EU4FairConstruction по инициатива на ИА ГИТ на 02 ноември 2023 г. в София се организира информационен ден за строителните компании в България, които командироват свои работници на строителни обекти в рамките на Европейския съюз или използват на своите обекти в България командировани работници – граждани на ЕС или на трети страни. Събитието ще се проведе в хибриден формат на български език. Към настоящия момент все още има места за онлайн участие, като регистрационната форма е на следния линк: https://globaleysurvey.ey.com/jfe/preview/previewId/09aa6520-ad6e-4c27-ad4b-886d2fdaa92e/SV_5hcqR0aC9ujnSv4?Q_CHL=preview&Q_SurveyVersionID=current