Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП

Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи по чл. 232, ал. 3, т. 1 от ЗОП (I етап) по процедура за възлагане на открита обществена поръчка с предмет„Доставка на 30 броя нови леки автомобили за осъществяване на контрол за прилагането на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда“ по проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“:

21.10.2019 г. - Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП с изх. номер: КСИ-245 от 21.10.2019 г.docx (48.51 KB)

Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи по чл. 232, ал. 3, т. 2 от ЗОП (II етап) по процедура за възлагане на открита обществена поръчка с предмет„Доставка на 30 броя нови леки автомобили за осъществяване на контрол за прилагането на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда“ по проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“:

05.11.2019 г. -pdf.gifСтановище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП (II етап) с изх. номер: КСИ-245 от 04.11.2019 г.pdf (311.87 KB)