Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет „Разработване на процедура за активизиране на комитети и групи по условия на труд (КУТ/ГУТ) в предприятията.“

Техническата спецификация за обществена поръчка с предмет: „Разработване на процедура за активизиране на комитети и групи по условия на труд (КУТ/ГУТ) в предприятията.“ е изготвена от външен експерт Калина Петкова Петкова, след възложен договор за изпълнение №8/25.10.2016г.

pdf.gifТехническа спецификация.pdf (354.42 KB)

pdf.gifПриемо-предавателен протокол.pdf (41.44 KB)