ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: „Периодични доста

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: „Периодични доставки на копирна хартия, канцеларски материали и оригинални консумативи за разпечатваща техника (тонер касети) за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” с 3 обособени позиции”

Начална дата: 17.03.2014 г.

Краен срок за получаване на документация за участие: 17.04.2014 г., 17:30 часа

Краен срок за получаване на оферти: 28.04.2014 г., 17:30 часа

Отваряне на офертите: 29.04.2014г., 13:00 часа

pdf.gifСъобщение № 030/29.05.2014 г. относно датата и часа за провеждане на жребий (35.22 KB)

pdf.gifСъобщение № 029/27.05.2014 г. относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти (31.11 KB)

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

pdf.gifОтговор № 005/19.03.2014 г. до всички потенциални участници (31.13 KB)

pdf.gifОтговор № 011/02.04.2014 г. до всички потенциални участници (30.21 KB)

pdf.gifОтговор № 013/17.04.2014 г. до всички потенциални участници (45.98 KB)

pdf.gifОтговор № 017/17.04.2014 г. до всички потенциални участници (47.59 KB)

pdf.gifОтговор № 019/22.04.2014 г. до всички потенциални участници (92.33 KB)

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

pdf.gifТитулна страница и съдържание (231.09 KB)

Раздел I. Решение и обявление

pdf.gifРешение № РОП-001/17.03.2014 г. (98.69 KB)

pdf.gifОбявление № ООП-002/17.03.2014 г. (547.95 KB)

Раздел II. Указания към участниците

pdf.gifПълно описание на предмета на поръчката (223.14 KB)

pdf.gifТехническа спецификация (286.12 KB)

pdf.gifУказания за подготовка на офертата (450.59 KB)

Раздел III. Оферта

doc.gifПриложение № 01 (193.5 KB)

doc.gifПриложение № 02 (187 KB)

doc.gifПриложение № 03 (174.5 KB)

doc.gifПриложение № 04 (166.5 KB)

doc.gifПриложение № 05 (173.5 KB)

doc.gifПриложение № 06 (170.5 KB)

doc.gifПриложение № 07 (172 KB)

doc.gifПриложение № 08 (186 KB)

doc.gifПриложение № 09 (165.5 KB)

doc.gifПриложение № 10 (177 KB)

doc.gifПриложение № 11 (171 KB)

doc.gifПриложение № 12 (173 KB)

doc.gifПриложение № 13 (170 KB)

doc.gifПриложение № 16 (178 KB)

doc.gifПриложение № 17 (340 KB)

Раздел IV. Образци на банкови гаранции

doc.gifПриложение № 14 (172.5 KB)

doc.gifПриложение № 16 (175.5 KB)

Раздел V. Проект на договор

doc.gifПриложение № 18 (225 KB)

doc.gifПриложение № 19 (225 KB)

doc.gifПриложение № 20 (228 KB)

Раздел VI. Други

doc.gifПриложение № 21 (225 KB)