ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА К

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ ПО ПРОЕКТ BG051PO001- 6.1.06 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕСФ

Начало: 23.06.2014 г.

Краен срок за достъп до документи: 25.07.2014 г. 17:30 часа

Краен срок за получаване на оферти: 04.08.2014 г. 17:30 часа

Отваряне на офертите: 05.08.2014 г. 13:30 часа

ДАТА, МЯСТО И ЧАС ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ:

pdf.gifСъобщение № ОП-069/19.08.2014 г. относно датата, мястото и часа за отваряне на ценовите оферти (30.75 KB)

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Отговор № ПЕКД-189/15.07.2014 г. до всички потенциални участници

Отговор № ПЕКД-196/29.07.2014 г. до всички потенциални участници

Отговор № ПЕКД-199/29.07.2014 г. до всички потенциални участници

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

pdf.gifРешение № ПЕКД-157/23.06.2014 г. (97.96 KB)

pdf.gifОбявление № ПЕКД-156/23.06.2014 г. (431.04 KB)

pdf.gifДокументация (652.57 KB)

unknown.gifПриложения (253.79 KB)

zip.gifПроекти на локални мрежи (13.69 MB)