ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОРГАНИЗИРАНЕ И

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2 НА ПРОЕКТ BG051PO001-6.1.06 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Начало: 26.06.2014 г.

Краен срок за достъп до документи: 01.08.2014 г., 17:30 часа

Краен срок за получаване на оферти: 11.08.2014 г., 17:30 часа

Отваряне на офертите: 12.08.2014 г., 13:00 часа

ДАТА, МЯСТО И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ:

pdf.gifСъобщение № ОП-078/03.09.2014 г. относно датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти (426.82 KB)

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

pdf.gifОтговор № ПЕКД-207/04.08.2014 г. до всички потенциални участници (45.38 KB)

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

pdf.gifРешение № ОП-049/26.06.2014 г. (59.18 KB)

pdf.gifОбявление № ОП-050/26.06.2014 г. (476.33 KB)

pdf.gifДокументация (503.52 KB)

doc.gifПриложения (599 KB)