Още работници с право на обезщетение за неизплатени заплати благодарение на Инспекцията по труда

Съдът обяви Фюжън Пластикс ЕООД в несъстоятелност по искане на Агенцията

Бивши и настоящи работници на „Фюжън Пластикс“ ЕООД вече имат право да се обърнат към Фонда за гарантираните вземания, за да получат обезщетения за неизплатени от работодателя възнаграждения, след като благодарение на Инспекцията по труда дружеството беше обявено в несъстоятелност. Решението на Софийски градски съд по подадения от Агенцията иск за иницииране на производство по несъстоятелност заради забавени заплати е вписано в Търговския регистър на 13.11.2020 г. В тримесечен срок от вписването на решението работниците, които имат вземания, могат да се обърнат към Фонда. Той се администрира от Националния осигурителен институт, откъдето може да се получи повече информация за процедурата по подаване на заявленията.

През м. февруари работници на  „Фюжън Пластикс“ ЕООД протестираха заедно с работещи в „Спарки Елтос“ АД за неполучени възнаграждения. След събиране на достатъчно доказателства, че работодателите бавят възнагражденията на поне 1/3 от работниците и служителите за повече от два месеца, Инспекцията по труда подаде искови молби и за двете предприятия. „Спарки Елтос“ АД беше обявено в несъстоятелност през юли.

До момента ИА ГИТ е подала 102 бр. искови молби, от които 34 бр. през 2020 г. Общо решените дела са 88. Обявени в несъстоятелност са 62 дружества, а 13 са с открити производства. Тези решения дават право на работниците и служителите, към които работодателите имат задължения, да потърсят обезщетения за дължимите суми от Фонда за гарантираните вземания.

Седем молби са отхвърлени заради изплатени изцяло възнаграждения. Една е отхвърлена поради частично изплатени възнаграждения и решение на съда, че дружеството не е в неплатежоспособност. Една молба е оттеглена от ИА ГИТ след представени доказателства за изплатени възнаграждения и четири са отхвърлени, тъй като съдът е приел, че работодателят не е в неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост и има достатъчно активи да се разплати с работниците и служителите си.

От началото на годината са изплатени почти 5 млн. лв. забавени възнаграждения след намесата на Инспекцията по труда.