Работодателите отново търсят непълнолетни за работа

Инспекцията по труда издава разрешенията за наемане на лица под 18 г. до два дни вместо за седем

Работодатели отново активизираха търсенето на непълнолетни за работа, което традиционно е един от сигналите за раздвижване на пазара на труда. Това става ясно от данните за издадените от ИА „Главна инспекция по труда“ разрешения за първите пет месеца на годината, които са с над 50% повече спрямо същия период на 2020 г. Процедурата по издаването им е максимално облекчена. Ако подадените документи са коректни, е създадена организация решение от Инспекцията по труда да има в рамките на 2 дни, въпреки че срокът е седемдневен. Исканията могат да се подават, а разрешенията да се получават по електронен път. От работодателите се изискват документи, които са задължителни за всяко работно място, независимо дали на него ще се наемат непълнолетни или пълнолетни лица. Разликата е, че при наемане на лица под 18 години те се представят предварително в Инспекцията, а при наемане на пълнолетни – при проверка. За първите пет месеца на 2021 г. Инспекцията по труда е издала 858 бр., от които 838 бр. са за лица, навършили 16 г. при 548 бр. година по-рано. Броят им обаче е наполовина спрямо януари-май 2019 г., когато дадените разрешения са били 1639 бр., а за цялата година 2019 г. бяха дадени рекордните 9400 бр. разрешения.

В Световния ден срещу детския труд – 12 юни, България може да отбележи, че в страната най-тежките му форми са елиминирани. Българското законодателство е съобразено с международните нормативни актове, които защитават децата от трудова експлоатация. Трудът до 16 години у нас е забранен, като възрастта е съобразена със задължителната за образование. Лица, навършили 16 години, могат да бъдат наети на работа само с разрешение на Инспекцията по труда. По изключение разрешение може да се получи и за дете, навършило 14 г., основно за участие в кино продукции, театрални постановки, музикални състави. Наемането на непълнолетни лица без разрешение от Инспекцията по труда се счита за престъпление и при установяване на такова нарушение се уведомява Прокуратурата. Информация за цялата процедура по издаване на разрешенията за наемане на лица, ненавършили 18 г., е описана в сайта на ИА ГИТ, в секцията Административно обслужване, рубрика „Процедури“ https://www.gli.government.bg/bg/node/4389

Най-често непълнолетни се наемат за извършване на дейности в хотелиерството, ресторантьорството и търговията през дългата лятна ваканция. При всяка проверка инспекторите по труда упражняват и контрол върху наемането на лица, ненавършили 18 г. Работните места, на които се наемат те, се проверяват на място, за да се установи, че условията на труд не създават риск за тяхното здраве. Непълнолетните не могат да полагат тежък физически труд, нощен и извънреден труд, да извършват работа, свързана с въздействие на физични, химични и биологични агенти. Работният ден за тях е 7-часов, за което те следва да получават минимум минималната работна заплата за страната. Те имат право на удължен платен годишен отпуск от 26 дни.

С резолюция на Организацията на обединените нации (ООН) 2021 г. е обявена за Международна година за премахване на детския труд, а Международната организация на труда (МОТ) е определена да поеме ръководството по нейното прилагане. По този повод в Световния ден срещу детския труд МОТ апелира “Действайте сега: прекратете детския труд”. От организацията припомнят, че голямата цел е премахването на детския труд до 2025 г. в световен мащаб и изразяват притеснения, че напредъкът по изпълнението ѝ може да бъде повлиян от пандемията от COVID-19 и безпрецедентната икономическа криза, която я придружава.  

  През тази година е предвидено да бъдат представени нови глобални оценки за детския труд. По оценките до момента около 152 млн. деца в света са подложени на тежък труд, което ги лишава от детство и от достъп до образование.