Какви са правомощията на контролните органи на Инспекцията по труда за упражняване на контрол при работа от разстояние/надомна работа?

ИА ГИТ разполага с контролни правомощия по отношение на извършването надомна работа и работа от разстояние. Контролната дейност на ИА ГИТ обхваща всички трудовоправни аспекти на извършваната от работниците или служителите работа (в т.ч. спазване на разпоредбите, регламентиращи работното време и почивките на работниците или служителите; спазване на правилата за безопасни и здравословни условия на труд; заплащане на положения от работниците или служителите труд и т.н).

Особеностите в прилаганата методика на инспектиране в сектора произтичат от спецификите на извършваната работа. Контролът за правилното прилагане и спазване на изискванията и нормите за здравословни и безопасни условия на труд се осъществява както по инициатива на дистанционните и надомните работници и служители, така и по инициатива на техните работодатели или на контролните органи. Работниците и служителите, които извършват надомна работа и работа от разстояние, имат право сами да поискат посещение на работното им място, като подадат сигнал за нарушение на трудовото законодателство до съответната дирекция "Инспекция по труда".

Контролните органи имат право да се осведомяват пряко от работниците и служителите по всички въпроси във връзка с упражняването на контрола, както и да изискват от тях да декларират писмено факти и обстоятелства, свързани с осъществяването на трудовата дейност.

В случаите, в които се установят данни, съдържащи информация за евентуални нарушения на трудовото законодателство – например полагане на труд от разстояние без трудов договор; полагане на извънреден труд, който не е заплатен и др., контролните органи могат да извършват посещения на работните места по местополагане на труда по реда на чл. 107д, т. 2 и чл. 107к, ал. 5 и ал. 6 от Кодекса на труда.

Работодателите водят документация за всеки работник или служител, който извършва надомна работа, която при поискване предоставят на контролните органи на ИА ГИТ.