Трудов договор по чл. 114а от КТ

Правна уредба:

 1. Чл. 114а от Кодекса на труда.
 2. Наредба за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.

С изменението и допълнението на Кодекса на труда от м. юли 2015 г. се създаде чл. 114а от КТ, регламентиращ възможността за сключване на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за период от 1 ден. С ал. 7 от разпоредбата на чл. 114а от КТ се предвиди министърът на труда и социалната политика да издаде Наредба за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Еднодневните договори може да се използват само от работодатели - РЕГИСТРИРАНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ И ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИ.

Чрез тях може да се възлага работа в основна икономическа дейност „Растениевъдство“, САМО ЗА ОБРАБОТКА НА НАСАЖДЕНИЯТА И РЪЧНО ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА ОТ ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, РОЗОВ ЦВЯТ, ЛАВАНДУЛА И ТЮТЮН.

Естеството и предназначението на договора НЕ ПОЗВОЛЯВА с него да се наемат работници за машинно прибиране на реколта, включително и за реколта от зърнени култури, царевица или друга земеделска продукция, различна от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. ДОГОВОРЪТ НЕ Е ПРИЛОЖИМ за наемане на работници за събиране на билки, за обработка на цветя или за дейности в животновъдството, както и за други икономически дейности: строителство, хотелиерство или ресторантьорство и др.

ДОГОВОРЪТ ИМА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ФОРМА – създаден е образец, който, за да е валидно сключен, следва да съответства по форма и съдържание на утвърдения с наредбата образец и да е регистриран от съответната Д ИТ. Работодателите може да получат образци на трудовия договор в съответната дирекция Инспекция по труда по местонахождение на имота, за обработката на който ще се наемат работници ли да генерират сами по електронен път образци чрез този портал

ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, КОИТО ЩЕ ИСКАТ ДА ПОЛУЧАТ ОБРАЗЕЦА НА ДОГОВОРА ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА: За да поиска разпечатване на съответен брой образци, работодателят/пълномощникът, при идването в съответната дирекция, следва да носи документите, които се предоставят при регистрация на образците, за да докаже качеството си на правоимащ да получи и регистрира такива трудови договори.

Образец на еднодневен трудов договор

Информация за правата и задълженията на работодатели и работещи

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ/РЕГИСТРИРАНЕ НА ОБРАЗЦИ:

 1. Регистрационна карта на земеделския производител/стопанин, издадена и заверена от съответната областната дирекция "Земеделие". Областната дирекция "Земеделие" заверява регистрационната карта на земеделския стопанин за срок до 28 февруари на следващата стопанска година.

Име и фамилия

Адрес (адрес на управление)

ЕГН

ЕИК

ЕКАТТЕ на регистрация

Директор  на ОД З

земеделски  производител

 

 1. Анкетна карта за регистрация на земеделски стопанин/производител, в която има отметка за поне една от възможните за ръчно бране култури: Маслодайна роза и Лавандула, или на поне един от следните продукти: Домати - полски, градински, оранжерийни; Краставици: полски, градински, оранжерийни, Фасул, Грах, Картофи; Пипер - полски, градински, оранжерийни; Зелен фасул; Други зеленчуци; Тикви; Дини; Пъпеши; Череши; Вишни; Кайсии; Зарзали; Праскови; Сливи; Ябълки; Круши; Арония; Ягоди; Малини; Други ягодоплодни; Орехи; Бадеми; Лешници; Кестени; Лозя -десертни, винени; Култивирани гъби.
 2. Вносни бележки/платежни документи за авансово внесени суми по КСО и ЗЗО за един или повече образци. Във вносните бележки следва да е посочено, че са платени авансови осигурителни вноски за лица, които ще сключват еднодневни договори, и броя на договорите.

Следва да се има предвид, че авансовите осигурителни вноски се внасят в съответната компетентна ТД на НАП, както следва:

 • териториалната дирекция по постоянния адрес на физическите лица, включително едноличните търговци;
 • териториалната дирекция по седалището на местните юридически лица.

Списъкът на банковите сметки на съответните компетентни ТД на НАП за плащане на осигурителни вноски за ДОО, НЗОК и Допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд (ДЗПО в УПФ) можете да намерите на сайта на НАП - https://nra.bg/wps/portal/nra/payment/bank.accounts.

Осигурителните вноски се внасят в компетентната ТД на НАП в размер, не по-малък от посочения за един договор, авансово, като заплащането е условие за заверяването на образците и законното сключване на такъв договор.

осигуровки за сметка на работодател и работник за еднодневен договор (сумите които внася работодателя) - за 2024 г. при 8 часов работен ден 

група месеци:

18 раб. дни

19 раб. дни

20 раб. дни

21 раб. дни

22 раб. дни

23 раб. дни

ДОО за родени преди 1960 г.:19,8 +0,9 %

10.73 лв.

10.16 лв.

9.65 лв.

9.20 лв.

8.78 лв.

8.40 лв.

ДОО за родени след 1960 г.:14,8 + 0,9 %

8.14 лв.

7.71 лв.

7.32 лв.

6.98 лв.

6.66 лв.

6.37 лв.

ДЗПО: 5 %

2.59 лв.

2.45 лв.

2.33 лв.

2.22 лв.

2.12 лв.

2.03 лв.

НЗОК: 8 %

4.15 лв.

3.93 лв.

3.73 лв.

3.55 лв.

3.39 лв.

3.25 лв.

минимално дневно възнаграждение:

51.83 лв.

49.11 лв.

46.65 лв.

44.43 лв.

42.41 лв.

40.57 лв.

 

осигуровки за сметка на работодател и работник за четири часов договор (сумите които внася работодателя) - за 2024 г. при 4 часов работен ден

група месеци:

18 раб. дни

19 раб. дни

20 раб. дни

21 раб. дни

22 раб. дни

23 раб. дни

ДОО за родени преди 1960 г.:19,8 +0,9 %

5.36 лв.

5.08 лв.

4.83 лв.

4.60 лв.

4.39 лв.

4.20 лв.

ДОО за родени след 1960 г.:14,8 + 0,9 %

4.07 лв.

3.85 лв.

3.66 лв.

3.49 лв.

3.33 лв.

3.18 лв.

ДЗПО: 5 %

1.30 лв.

1.23 лв.

1.17 лв.

1.11 лв.

1.06 лв.

1.01 лв.

НЗОК: 8 %

2.07 лв.

1.96 лв.

1.87 лв.

1.78 лв.

1.70 лв.

1.62 лв.

минимално дневно възнаграждение:

25.92 лв.

24.55 лв.

23.33 лв.

22.21 лв.

21.20 лв.

20.28 лв.

Когато образци на трудови договори се получат/заверяват чрез пълномощник, той, освен документите, посочени в т.1-3, следва до има пълномощно в оригинал, от което е видно, че е упълномощен от работодателя – регистриран земеделски стопанин, да получи/завери образци на трудови договори.

ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА НАЕМАНЕТО НА РАБОТА ЧРЕЗ СКЛЮЧВАНЕ НА ЕДНОДНЕВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ:

 • При сключването и прекратяването на еднодневните трудови договори не се прилага редът за вписване на трудовите договори в ТД на НАП!
 • Не се изготвят и не се връчват на работниците длъжностни характеристики!
 • Тези договори не се прекратяват с отделна заповед.
 • Времето, отработено по този договор, не се зачита за трудов стаж.
 • Всеки ден, в който работниците се наемат на работа по този ред, се сключва нов трудов договор, включително и когато страните не се променят.

Трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника срещу разписка, неразделна част от образеца на трудовия договор, в края на работния ден, която има следното съдържание:

 

Р А З П И С К А

Подписаният ....................................................................................................................................................................

(три имена на работника)

получих трудовото си възнаграждение в размер на ..................... лв. /словом ..........................................................

което е разликата между брутното трудово възнаграждение и удържаните лични осигурителни вноски по КСО, ЗЗО и данъка по ЗДДФЛ, както следва:

Брутно трудово възнаграждение ................................. лв./словом ...........................................................................

Лични осигурителни вноски по КСО и ЗЗО............................ лв./словом...................................................................

Данък по ЗДДФЛ......................................................... лв./словом .................................................................................

 

Дата, час: ............20.......... год., ...................часа.              Подпис на работника: ......................................................

                                                                                                                                                                                                        

Осигурителните вноски се внасят в компетентната ТД на НАП, авансово, преди сключване на трудовия договор.  Авансово внесените осигурителни вноски е условие за заверката на образците на трудовите договори по чл.114а от КТ, от длъжностно лице в съответната  дирекция „Инспекция по труда.

Тези работници се осигуряват във фонд “Пенсии”, фонд “Трудова злополука и професионална болест”, за  Допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд (за родените след 31.12.1959 г.) и за здравно осигуряване в НЗОК.    

РЕД ЗА ВРЪЩАНЕ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОБРАЗЦИ:

Неизползваните образци на трудови договори могат да се върнат лично от работодателя или чрез упълномощено от него лице до края на календарната година в дирекцията „Инспекция по труда“, в която са получени в оригинал по два екземпляра за договор, всеки от които носи Уникален идентификационен номер и печат на съответната Д ИТ или е генериран чрез електронния портал! При връщане на образци приемащото ги длъжностно лице издава Протокол, един екземпляр от който се връчва на подателя.

Не се допуска образци да се връщат в по 1 (един) екземпляр, както и в друга дирекция „Инспекция по труда“ или в централната администрация, или по пощата.

При връщане по ненадлежен ред на образци на трудови договори на подателя не се издава Протокол.