Информация за правата и задълженията на работодатели и работещи във връзка с еднодневните договори в селското стопанство

С промените в Кодекса на труда (КТ), в сила от 17.07.2015 г., е създадена нова разпоредба в чл. 114а, с която се регламентира трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за един ден. Трудовият договор се сключва между работник и регистриран земеделски стопанин за дейности по обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула.

Работещите по този вид договор са задължително осигурени за част от осигурителните рискове, с което придобиват осигурителни права без да им се прекратява регистрацията в бюрото по труда и без да губят правото си на социално подпомагане и обезщетения за безработица. Запазването на тези права се гарантира с вече обнародвани промени в съответните нормативни актове.

С приемането на разпоредбата на чл. 114а от КТ се цели ограничаване на недекларираната заетост при сезонната селскостопанска работа и създаването на възможност за работодателите в икономическа дейност „Растениевъдство“ да наемат по-гъвкаво работници, включително безработни лица, лица на социално подпомагане и такива, които не притежават професионална квалификация.

Какво трябва да знаят работодателите – регистрирани земеделски стопани, преди да наемат работници на еднодневни трудови договори за селскостопански дейности:

 • Трудовият договор по чл. 114а КТ се сключва за работа само за един ден и позволява максимална гъвкавост при наемането на работна ръка. Работодателят изплаща трудовото възнаграждение лично на работника срещу разписка в края на работния ден и не е необходимо да издава отделен документ във връзка с прекратяване на този трудов договор.
 • При сключване и при прекратяване на трудовия договор по чл. 114а КТ работодателят не е длъжен да спазва някои от основните изисквания на трудовото законодателство, относими за другите трудови договори:
  • Не е длъжен да изпраща уведомления в Националната агенция за приходите за регистриране и съответно за прекратяване на трудовия договор по реда на Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ.
  • Не е длъжен да разработва и връчва длъжностна характеристика на работника.
  • Времето на работа по този трудов договор не се признава за трудов стаж и работодателят не е длъжен да извършва вписване в трудовата книжка.
 • Работодателят не дължи заплащане на допълнителни трудови възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, както и други обезщетения във връзка с прекратяване на трудовото правоотношение.
 • Образци на трудови договори по чл. 114а от КТ се регистрират в териториалните дирекции „Инспекция по труда“ по местонахождение на земеделските имоти.
 • Допълнителна информация за реда на получаване на образци на трудови договори може да получите в териториалните дирекции «Инспекция по труда» или на електронната страница на ИА ГИТ, както и от указанието, публикувано на сайта на ИА ГИТ в рубриката „За работодатели и работещи“.
 • Работодателите внасят авансово, върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група, осигурителните вноски за обществено осигуряване на лицата, работили на трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от КТ, според чл. 7, ал. 13 от КСО.

Какво трябва да знаят работниците, които ще сключат еднодневен трудов договор:

 • Трудовото възнаграждение, получено от краткотрайна сезонна заетост по реда на чл. 114а от КТ, и свързаните с него плащания не се считат за доход при отпускане на месечните социални помощи по реда на чл. 9 от ППЗСП, съгласно § 1, ал. 1, т. 10, б. „с“ от Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане (ППЗСП). Тези възнаграждения не се считат за доход и при определяне правото за отпускане на целева помощ за отопление по реда и условията на Наредба № РД 07-5 от 2008 г. на министъра на труда и социалната политика, според § 1 от нея.
 • Изискването за безработните лица в трудоспособна възраст, които получават месечни социални помощи по реда на чл. 9 от ППЗСП, да полагат общественополезен труд всеки месец, не се отнасят за лицата, сключили еднодневни трудови договори по реда на чл.114а от КТ за съответния месец, съгласно промяната в чл. 12, ал. 7, т. 8 от ППЗСП. Когато лицата са сключили договор за полагане на труд по реда на чл. 114а от КТ, трябва да декларират това пред дирекция „Социално подпомагане” и да представят копие на договора до 5-о число на следващия месец.
 • Регистрацията в бюрата по труда като безработни лица не се прекратява при полагане на труд по реда на чл. 114а от КТ, според изменението на чл. 20, ал. 3, т. 4 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ). До 5-о число на следващия месец работилите по такъв вид договор трябва да уведомят бюрото по труда, в което са регистрирани, че са работили по такъв договор и да декларират размера на полученото възнаграждение, според чл. 20, ал. 10 от ЗНЗ. Съответната декларация може да бъде получена на място в бюрото или да се изтегли от интернет страницата на Агенцията по заетостта, в рубриката „Търсещи работа”, „Информация за регистрация на търсещо работа лице”. Безработното лице може да я подаде на място или чрез лицензиран пощенски оператор.
 • При работа на трудов договор по реда на чл. 114а от КТ лицата придобиват осигурителни права, тъй като подлежат на осигуряване във фонд „Пенсии“ за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и във фонд „Трудова злополука и професионална болест“, съгласно чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Осигурените в тези фондове имат право на:
  • Пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест.
  • Парични обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука и професионална болест, които се изплащат за времето на неработоспособността, но за не повече от 90 календарни дни.
  • Времето, през което сключилите еднодневни трудови договори са работили при пълното законоустановено за тях работно време, се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране.
 • Лицата, сключили през месеца трудов договори по чл. 114а, запазват правото си на отпускане и изплащане на обезщетение за безработица, независимо, че работят и са осигурени, според чл. 54а, ал. 1, т. 3 и чл. 54д, ал. 1, т. 1 от КСО.Работодателят е длъжен да предостави на лицето екземпляр от попълнения и подписан от двете страни трудов договор преди постъпване на работа!
 • По този трудов договор възнаграждението се изплаща на ръка, в края на деня, като работникът се подписва в разписките на двата екземпляра на трудовия договор – този на работодателя и в собствения.
 • По този трудов договор не може да се работи на длъжност, изискваща управление на селскостопанска техника! Договорът е само за ръчна обработка на насажденията и ръчно прибиране на реколтата от плодове и зеленчуци.
 • Този трудов договор е с продължителност 1 пълен работен ден и с едно лице не може да се сключва такъв договор за повече от 90 дни в една календарна година.
 • Работниците трябва да пазят своя екземпляр от договора, който е подписан и от работодателя, и след приключването на работния ден.

 

Забележка: Информацията е предоставена от експерти на ИА „Главна инспекция по труда“, Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта, Национален осигурителен институт