„ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА, РАЗРАБОТВАНА ПО ПРОЕКТ BG051PO001- 6.1.06 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА““, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“, ПО КОЙТО БЕНЕФИЦИЕНТ Е ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“

Номер в профила на купувача
5
Вид преди 04.2016
открита процедура
Статус
прекратена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти

Предметът на поръчката се състои в организирането и провеждането на присъствено обучение в група с възможност за практически лабораторни упражнения на петима администратори на информационната система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, разработвана по проект BG051PO001 - 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Обучението включва общо пет обучителни сесии по курсове на Майкрософт, както следва: 1 курс 10174 Configuring and Administering Microsoft SharePoint 2010 за пет участника с продължителност 5 дни (40 часа); 2 курс 10774 Querying Microsoft SQL Server 2012 за пет участника с продължителност 5 дни (40 часа); 3 курс 10775 Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases за пет участника с продължителност 5 дни (40 часа); 4 курс 2576А Implementing and Administering Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0 за пет участника с продължителност 3 дни (24 часа); 5 курс: 5.1. 6421 Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure за два участника с продължителност 5 дни (40 часа) и 5.2. 6425 Configuring Windows Server 2008 Active Directory Domain Services за трима участника с продължителност 5 дни (40 часа).