„Създаване и внедряване чрез надграждане на информационен продукт за електронно регистриране на трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда“

Номер в профила на купувача
32
Вид
договаряне без предварително обявление
Статус
затворена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите

Изпълнителят следва да създаде и внедри чрез надграждане, информационен продукт за електронно регистриране на трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда и отварянето на продукта към правоимащите потребители, а именно регистрирани земеделски стопани, при запазване на сегашната функционалност на системата, даваща възможност за регистрация на ежедневни трудови договори на място в офиси на Инспекцията по труда, за да продължи обслужването и на земеделски производители, които не разполагат с компютърна техника и нямат достъп до интернет.

Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) публикувано в ОВ на ЕС Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) публикувано в ПОП на АОП