Услуги по почистване, щадящи околната среда за нуждите на Изпълнителна агенция“Главна инспекция по труда“

Номер в профила на купувача
66
Вид
мини процедура по рамково споразумение
Статус
приключена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите


Предмет на поръчката са „Услуги по почистване, щадящи околната среда за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. “Услуги по почистване, щадящи околната среда“ за срок: от датата на сключване на договор до 31.01.2021 г.

Настоящата процедура включва почистване и хигиенизиране на помещенията, в които работят служители на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и териториалните и структури.

Линк към електронната преписка на откритата процедурата на ЦОП

Линк към Обявление за Възложена поръчка на ЦОП

Подаването на оферти, разглеждането и класирането се извършва в СЕВОП.