Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на ИA“Главна инспекция по труда“

Номер в профила на купувача
72
Вид
мини процедура по рамково споразумение
Статус
приключена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите

Процедура по извършване на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-23/27.12.2018 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки и „МУЛТИКО-92“ ООД, „РОНОС“ ООД, и „РОЕЛ-98“ ООД, с предмет: Доставка на копирна хартия за органи на изпълнителната власт и техни администрации, Обособена позиция № 1 – „Доставка на рециклирана копирна хартия за органи на изпълнителната власт и техни администрации“.

Подаването на оферти, разглеждането и класирането се извършва в СЕВОП.

Линк на процедурата от ЦОП

Линк към Обявление за възложена поръчка в http://ted.europa.eu