„Доставка на мултифункционални офис машини и професионални документни скенери“

Номер в профила на купувача
83
Вид
публично състезание
Статус
приключена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите

В обхвата на обществената поръчка е включена доставка на 40 броя мултифункционални офис машини (черно-бели копирни системи), и 10 броя скенери за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, както и осигуряването на гаранционна им поддръжка за срок не по-кратък от 36 месеца.

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ относно предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП от АОП