Процедури

Дата на създаване на електронната преписка Последна промяна Вид / статус Наименование / Номер в РОП Краен срок за подаване на документи Краен срок за задаване на въпроси
64 28.10.2020 г. открита процедура | приключена „Закупуване на оборудване необходимо за изпълнение на дейностите по проект BG05M9OP001-3.009 „Контрол на командированите лица“
Адрес в РОП: 00516-2018-0003
62 28.10.2020 г. открита процедура | приключена „Разработване и прилагане на електронна система за обучение и контрол на знанията и вътрешни практики за наблюдение и контрол върху използването на нововъведената система за обучение и резултатите от нея и предприемане на действия за подобряване ефективността на системата за обучение в ИА ГИТ“
Адрес в РОП: 00516-2018-0002
60 28.10.2020 г. открита процедура | приключена Разработване на софтуер с механизъм за оценка на действителното командироване с оглед предотвратяване на нарушенията и заобикаляна на закона, съгласно изискванията на чл. 4 от Директива 2014/67/ЕС
Адрес в РОП: 00516-2018-0001
61 28.10.2020 г. мини процедура по рамково споразумение | приключена Доставка на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция“Главна инспекция по труда“
Адрес в РОП: 00210-2017-0015
57 28.10.2020 г. мини процедура по рамково споразумение | приключена „Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Изпълнителна агенция“Главна инспекция по труда““
Адрес в РОП:
55 28.10.2020 г. открита процедура | приключена Изграждане на единен официален национален уебсайт /информационен портал/, регистър на командированите лица и механизъм за оценяване на рисковия потенциал на командироващите предприятия от други държави в България по проект BG05М9ОР001-3.009 „Контрол на командированите лица“
Адрес в РОП: 00516-2017-0009
52 28.10.2020 г. публично състезание | приключена „Осигуряване на пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда“
Адрес в РОП: 00516-2017-0008
50 28.10.2020 г. открита процедура | приключена „Разработване и внедряване на система за заявяване и издаване на удостоверения: по чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП; по чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г.; за нарушение на разпоредбите на чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения.“
Адрес в РОП: 00516-2017-0007
49 28.10.2020 г. мини процедура по рамково споразумение | приключена Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Изпълнителна агенция“Главна инспекция по труда“
Адрес в РОП:
48 28.10.2020 г. открита процедура | приключена „Закупуване на оборудване, необходимо за изпълнение на дейностите по проект BG05M9OP001-3.009 „Контрол на командированите лица“
Адрес в РОП: 00516-2017-0006