Процедури

Дата на създаване на електронната преписка Последна промяна Вид / статус Наименование / Номер в РОП Краен срок за подаване на документи Краен срок за задаване на въпроси
76 28.10.2020 г. публично състезание | приключена „Закупуване на хардуер за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда““
Адрес в РОП: 00516-2019-0002
73 23.06.2021 г. публично състезание | приключена „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ИА „Главна инспекция по труда““
Адрес в РОП: 00516-2019-0001
72 28.10.2020 г. мини процедура по рамково споразумение | приключена Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на ИA“Главна инспекция по труда“
Адрес в РОП: №1096 СЕВОП
71 28.10.2020 г. мини процедура по рамково споразумение | приключена Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на ИА“Главна инспекция по труда“
Адрес в РОП: № 1050 СЕВОП
70 28.10.2020 г. мини процедура по рамково споразумение | възложена Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Изпълнителна агенция“Главна инспекция по труда“
Адрес в РОП:
69 28.10.2020 г. договаряне без предварително обявление | приключена „Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Централна администрация на ИА ГИТ и дирекции „Инспекция по труда“
Адрес в РОП: 00516-2018-0007
68 28.10.2020 г. открита процедура | приключена „Разработване на софтуер за управление на база данни, който ще групира предприятията според техния рисков потенциал“
Адрес в РОП: 00516-2018-0006
67 28.10.2020 г. открита процедура | приключена „Периодични доставки на оригинални консумативи за разпечатваща техника (тонер касети) за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
Адрес в РОП: 00516-2018-0005
63 28.10.2020 г. открита процедура | приключена „Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол“
Адрес в РОП: 00516-2018-0004
66 23.06.2021 г. мини процедура по рамково споразумение | приключена Услуги по почистване, щадящи околната среда за нуждите на Изпълнителна агенция“Главна инспекция по труда“
Адрес в РОП: