С национална кампания за трудовите права на младежите, започващи първа работа отбелязва рождения си ден Инспекцията по труда

116 години инспекторите гарантират правата на българските работници и служители

 

По повод 116 години от създаването си Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) организира национална кампания за повишаване информираността за трудовите права на младежите, започващи първа работа. Освен в училищата, инспекторите по труда проведоха информационни срещи и в някои от университетите в страната.

Идеята за кампанията се основава на ръста, който се наблюдава от началото на годината при дадените разрешения за работа на ненавършилите 18 години.  https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/423/node/12718 Целта на ИА ГИТ е учениците да се запознаят с основните си трудови права и изисквания на законодателството при постъпване на работа, за да бъдат равноправни участници на пазара на труда, като не допускат да бъдат наемани незаконосъобразно.

По време на срещите инспекторите по труда обясняват на учениците и студентите какво е важно да се знае за работата на трудов договор и защо работникът трябва задължително да сключи такъв преди да започне да полага труд. За ползите от инициативата доказателство е фактът, че директорите, учениците и студентите проявяват интерес за организиране на бъдещи срещи. Някои от тях заявяват и желание за самостоятелни консултации след срещите.

До момента инспекторите по труда са разговаряли с младежи в градовете Сливен, Велико Търново, Плевен, Враца, гр. Брегово (обл. Видин), Благоевград, Ловеч и Добрич. Срещите продължават.

По повод годишнината от създаването на Инспекцията по труда е създадена брошура, в която се съдържа информация за основните контакти на Агенцията и при какви въпроси гражданите могат да търсят съдействие от инспекторите по труда.

 

Важно за Инспекцията по труда

Създадена с Указ на Княз Фердинанд на 03 ноември 1907 г. като Инспекторат по труда, Агенцията е сред най-старите институции в България. Според Указа институцията е създадена за прилагането на законите, правилниците и наредбите по индустрията, търговията, занаятите и по протекцията на работниците.

Днес ИА „Главна инспекция по труда“ осъществява цялостен контрол върху спазването на трудовото законодателство във всичките му икономически дейности, както и специализирания контрол по спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, с трудовата мобилност и трудовата миграция, с насърчаването на заетостта, включително и заетостта на хората с увреждания, както и по десетки други нормативни актове.

Предизвикателствата на времето, законодателните промени и тяхното прилагане само допълниха функциите на Агенцията, за да бъде още по-полезна и да гарантира в най-пълна степен правата на българските работници и служители. Българската инспекция по труда е сред малкото контролни институции в Европа, осъществяващи интегриран контрол на трудовото законодателство, т.е. контролира както осъществяването на трудовите правоотношения, така и разпоредбите, регламентиращи осигуряването на безопасност и здраве при работа.

Днес Агенцията разполага с 28 териториални дирекции със седалища в областните градове в страната. Инспекторите по труда разглеждат сигнали, свързани с възникването, изпълнението и прекратяването на трудовите правоотношения, заплащането на труда, работното време, почивките и отпуските, както и с  неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовите правоотношения. Контролните органи на Инспекцията по труда реагират и когато работодателят отказва да сключи писмен трудов договор с работника или служителя и го принуждава да работи нерегламентирано.

Повече информация за Агенцията може да намерите на официалната интернет страница https://www.gli.government.bg/bg

Страницата разполага и с чатбот, който насочва потребителите към важната за тях информация.

 

 

 

Файлови документи
Прикачен файл Размер
Брошура ГИТ печат 419.93 KB
Брошура ГИТ четене 410.64 KB