„Разработване на уеб услуги за трансфер на данни от и към информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и реализиране на допълнителни функционалности в ИСГИТ“

Номер в профила на купувача
46
Вид
открита процедура
Статус
приключена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите

Целта на настоящата поръчка е да се разработят уеб услуги/интерфейси за трансфер на данни от и към информационната система на ИА ГИТ, както и да се разработят и внедрят допълнителни функционалности в ИСГИТ.