прекратена

Предмет на поръчката e „Доставка на 3 (три) броя нови изцяло електрически автомобили за нуждите на ИА „ГИТ““.

Място и срок за изпълнение на поръчката:

- един брой електрически автомобил в град София, Централно управление на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3;

- един брой електрически автомобил в град Пловдив, дирекция „Инспекция по труда – Пловдив“, пл.“Централен“ №1, ет.5;

- един брой електрически автомобил в град Варна, дирекция „Инспекция по труда – Варна“, ул.“Христо Самсаров“ №2А.

Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Централна администрация и дирекции „Инспекция по труда“. Дирекции „Инспекции по труда“, са разположени в 28-те областни града на територията на Република България.

Предмет на поръчката е доставка на 1 (един) брой фабрично нов автомобил за обезпечаване нуждите на Централна администрация на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Предметът на поръчката се състои в организирането и провеждането на присъствено обучение в група с възможност за практически лабораторни упражнения на петима администратори на информационната система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, разработвана по проект BG051PO001 - 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Изработване и разпространение на информационни и рекламни материали както следва:

1. Изработване и разпространение на рекламен интернет банер – 1 бр.;
2. Изработване на клип – 1 бр.;
3. Изработване на електронни информационни материали 500 бр. – DVD диск със записан на него рекламен клип и други информационни материали;
4. Отпечатване на информационни материали – 15 000 бр.;
5. Отпечатване на наръчник за управление на качеството – 500 бр.

Предмет на настоящата поръчка е услугата: “Сертифициране на система за управление на информационната сигурност в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ в съответствие с изискванията на международният стандарт ISO/IEC 27001:2013. В рамките на настоящата поръчка следва да се извършат необходимите действия за сертифициране на разработената и внедрена Система за управление на информационната сигурност в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.