Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол

Номер в профила на купувача
81
Вид
открита процедура
Статус
приключена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите

Предметът на обществената поръчка включва:

- Разработване на въпросници за самоконтрол, комбинирани с примери за добри практики и предложения за изпълнение;

- Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол;

- Тестване на въпросниците в пет Дирекции „Инспекция по труда“;

- Обучение на 340 служители на ИА ГИТ за работа с въпросниците и методиката за планиране на дейността;

- Популяризиране на методиката за инспектиране и планиране, чрез създаване на информационни материали с тематична насоченост;

- Представяне на разработената методика и материали. - Разработване и внедряване на софтуер за изпращане, приемане и обобщаване на въпросниците за самоконтрол.

Поръчката се финансира по Оперативна програма Развитие на Човешките ресурси 2014-2020, в изпълнение на Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, по който Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ е конкретен бенефициент. 

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ относно предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП от АОП